Sesja w dniu 9 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XLII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 9 listopada 2010 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 
Część I:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 5 października 2010 r.
5.  Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6.  Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 5 października 2010 r.
7.  Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
8.  Wolne wnioski.
9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Leszyce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień międzygminnych dotyczących uczniów uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego rodzaje oraz warunki
i sposób przyznawania świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka..
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych
z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.
22. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg.
 
Część II:
23. Podsumowanie kadencji lat 2006-2010, w tym:
      - sprawozdania z realizacji planów pracy Rady Gminy i Komisji w 2010 r.,
      - informacja o wykonaniu zadań przez organy gminy w zakresie:
         a) realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2008 – 2015”,
         b) przebiegu realizacji inwestycji na terenie gminy,
         c) stanu służby zdrowia na terenie gminy Nowa Wieś Wielka,
         d) pracy Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni.
24. Sprawy różne.
25. Zakończenie obrad.
 
 
Uprzejmie informuję, iż przed rozpoczęciem sesji, o godzinie 12:00 odbędzie się Msza Święta Dziękczynna w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (28 października 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (2 listopada 2010, 08:10:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1451