Sesja w dniu 30 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XL sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę, 30 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2010 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 27 maja 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Nadrzecznej-Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem.”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Brzoza-Prądocin-Chmielniki-Dobromierz.”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej.”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnych jednostek organizacyjnych zaliczanych do podsektora samorządowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Prądocinie oznaczonej jako działka ew. nr 120/3.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Prądocinie oznaczonej jako działka ew. nr 116/2.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowych położonych w Januszkowie, z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
 21. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I ”.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Januszkowo I ”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Kobylarni.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zniesienie nazw i rodzajów miejscowości w Gminnie Nowa Wieś Wielka.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stałych obwodów głosowania.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.
 28. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za 2009 r.
 29. Informacja o pobranych opłatach planistycznych.
 30. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Informacja o gospodarowaniu mieniem gminnym.
 32. Wolne wnioski.
 33. Sprawy różne.
 34. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (17 czerwca 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (23 czerwca 2010, 15:17:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598