Sesja w dniu 27 maja 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w trybie nadzwyczajnym. Ze względu na upływające terminy, konieczne jest podjęcie dwóch uchwał wprowadzających zmiany związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Sesja odbędzie się w czwartek, 27 maja 2010 r. o godz. 13:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 27 kwietnia 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów odnowy miejscowości.
 9. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (18 maja 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (21 maja 2010, 13:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1705