Sesja w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 27 kwietnia 2010 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2010 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 30 marca 2010 r.
7. Omówienie tematyki związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2009 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi za 2009 rok:
    a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2009 rok,
    b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2009 rok,
    c) przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2009 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,
    d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok,
    e) dyskusja,
    f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Brzozie.
13. Sprawozdanie z działalności w 2009 r.:
    a) Gminnej Biblioteki Publicznej
    b) Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej Rady Programowej.
14. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi w 2009 r.”.
15. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (7 kwietnia 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (13 kwietnia 2010, 13:19:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1559