Sesja w dniu 30 marca 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 30 marca 2010 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 lutego 2010 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 9 lutego 2010 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2010 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz, dotyczącego realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu zajętego pod tłocznię ścieków oraz wyrażenie zgody na ustanowienie służebności drogowej dla nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  nieruchomości gruntowych położonych w Tarkowie Dolnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stryszek”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka - Wschód”.
 17. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2009 r. oraz analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 18. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2009 r. oraz założenia działań na 2010 r.
 19. Informacja o zrealizowanych formach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz zamierzeniach w zakresie zabezpieczenia letniego wypoczynku.
 20. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.


metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (16 marca 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (19 marca 2010, 14:47:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1950