Sesja w dniu 27 listopada 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się w czwartek, 27 listopada 2008 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 października 2008 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 23 października 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej wraz z odwodnieniem”.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących  własność Gminy Nowa Wieś Wielka”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących  własność Gminy Nowa Wieś Wielka”.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przeniesienie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka własności nieruchomości gruntowej – działek ew. nr  90/6 i  90/7 położonych w Nowej Wsi Wielkiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przeniesienie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka własności nieruchomości gruntowej – działki ew. nr 556 położonej w Nowej Wsi Wielkiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości   gruntowej położonej w Brzozie.
22. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Dajcie mi szansę”.
23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do ubiegania się o dofinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu „Dajcie mi szansę”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Aktywności Lokalnej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Nowa Wieś Wielka z Gminą Białe Błota w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.
26. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
27. Wolne wnioski.
28. Sprawy różne.
29. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (17 listopada 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (18 listopada 2008, 14:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1671