Sesja w dniu 23 października 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Sesja odbędzie się w czwartek, 23 października 2008 r. o godz. 11:00 w siedzibie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych przy ul. Przemysłowej 1 w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 września 2008 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 9 września 2008 r.
7. Prezentacja Operatora Logistycznego Paliw Płynnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej inwestycji krajowej – budowy linii 400 kV Plewiska-Mogilno-Bydgoszcz Zachód.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2008 roku.
10. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
11. Informacja  o wynikach pracy Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
13. Informacja o sieci i organizacji szkół gminnych w roku szkolnym 2008-2009.
14. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka oraz udzielania innych ulg.
15. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2007.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu systemowego „Uwierzyć w siebie”.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2010.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stryszek”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi Wielkiej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
29. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
30. Wolne wnioski.
31. Sprawy różne.
32. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (14 października 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (15 października 2008, 11:05:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1348