Sesja w dniu 16 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w poniedziałek, 16 czerwca 2008 r. o godz. 13.00 w Gminny Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2008 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Nowa Wieś Wielka.
7. Informacja o realizacji wieloletnich programów:
a) Raport z wykonania zadań Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2007 dla Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego Gminy Nowa Wieś Wielka,
b) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2011.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kanalizacji sanitarnej-przepompowni ścieków w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2008 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Prądocin-Brzoza”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazanie środków finansowych dla policji (dofinansowanie zakupu samochodu).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazanie środków finansowych dla policji (dofinansowanie patroli).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier (punktu gier na automatach o niskich wygranych) w Dziemionnie przy ul. Malinowej 15.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
19. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (3 czerwca 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (4 czerwca 2008, 14:15:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555