Sesja w dniu 29 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Sesja odbędzie się we wtorek, 29 kwietnia 2008 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 marca 2008 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej z działalności spółki w roku 2007 oraz z zamierzeń na rok 2008.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok:
  a) sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,
  c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2007 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2007 rok,
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok,
  e) dyskusja,
  f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia, w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi częściami gruntu w Olimpinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego używania, RC Fundacji Konsultingu i Rehabilitacji, nieruchomości położonej przy ul. Al. Pokoju 12 w Nowej Wsi Wielkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Przedszkola w Brzozie.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia o nazwie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”.
 17. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (10 kwietnia 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (11 kwietnia 2008, 08:43:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530