Sesja w dniu 25 marca 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XVIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.

Sesja odbędzie się we wtorek, 25 marca 2008 r. o godz. 13.00 w Centrum Ochrony Środowiska Wiejskiego w Prądocinie nr 119.
Przed sesją odbędzie się prezentacja działalności i zamierzeń Fundacji im. Rudolfa Steinera.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 lutego 2008 r.
5. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 7 lutego 2008 r.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/217/04 dotyczącej nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych i ich trenerów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2008-2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Brzozie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Wielkiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Prądocinie.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok oraz z realizacji gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej w Gminie za 2007 rok.
22. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych.
23. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
24. Wolne wnioski.
25. Sprawy różne.
26. Zakończenie obrad.

Mapa dojazdu na miejsce obrad sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka - plik do pobrania (838kB) jpg

Mapka poglądowa trasy dojazdu
Mapka poglądowa trasy dojazdu

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczacy Rady (11 marca 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (12 marca 2008, 11:17:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1577