Sesja w dniu 7 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek, 7 lutego 2008 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka na 2008 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki, w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowych położonych w Brzozie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2010.
14. Informacja o decyzjach, wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
15. Informacja o gospodarowaniu mieniem Gminy Nowa Wieś Wielka.
16. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej.
17. Informacja o realizacji wniosków dotyczących ulg oraz umorzeń w spłacie należności w 2007 r.
18. Informacja o działalności Gminnego Centrum Informacji w latach 2005-2007.
19. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (28 stycznia 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 stycznia 2008, 13:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558