Stanowisko w sprawie artykułu pt. 'Sieć dla stu rodzin', który ukazał się w Gazecie Regionalnej Powiat w dniu 14 marca 2012 r.


Z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem przeczytałem tekst pana redaktora KP (p. Krzysztofa Popczyńskiego), który ukazał się na łamach Gazety Regionalnej Powiat w dniu 14 marca 2012 r., pt. „Sieć dla stu rodzin”. Dotyczył on złożonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
Po pierwsze pan redaktor pytanie o zasadność realizacji tego typu projektów może też zadać
innym gminom Powiatu Bydgoskiego, które realizują podobne projekty na swoim terenie, a także samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który zamierza zrealizować dwa takie projekty o wartości aż kilkudziesięciu milionów złotych każdy.  
Pan redaktor powinien również zapoznać się z preambułą do szczegółowego opisu działań w ramach priorytetu VIII PO IG, w tym działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, cyt.: „Niezbędnym elementem/uzupełnieniem powyższych działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie będzie polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstw domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Dodatkowo będzie istniała możliwość zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków jego użytkowania”.
Informuję pana redaktora, że na obszarach wiejskich konkurencja w zakresie dostępu do Internetu jest dużo bardziej ograniczona niż w mieście. Gmina budując odpowiednią infrastrukturę realnie przyczynia się do obniżenia kosztów dostępu do sieci Internet. Tak czyni wiele gmin, chociaż wielkie aglomeracje takie kroki mają już często za sobą. Zwiększanie jakości, jak i dostępności infrastruktury internetowej, szerokopasmowych łączy, nowoczesnych nadajników radiowych na terenach wiejskich, zwiększa nie tylko atrakcyjność takich terenów, ale również zmusza dostawców Internetu do urealnienia cen, poprawiania jakości usług, zwiększa konkurencję w tym segmencie rynku, ograniczając częste praktyki monopolistyczne i windowanie w górę cen za dostęp do słabych łączy internetowych. O jakiej więc pan redaktor nieuczciwej konkurencji pisze?      
Ponadto zgodnie z wytycznymi PO IG 8.3 beneficjentami ostatecznymi mogą być bardzo konkretnie określone grupy:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej / świadczeń rodzinnych,
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej
do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
- rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i samotni rodzice,
- jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).
Poza tym beneficjenci nie otrzymają sprzętu komputerowego i oprogramowania na własność za darmo – jak pan redaktor twierdzi w swoim komentarzu – zostanie im on jedynie nieodpłatnie użyczony na podstawie stosownych umów, co stanowi istotną różnicę.
Ponadto zadaję pytanie skąd wysnuł pan wniosek, że ów Internet będzie kosztowny? Wybór wykonawcy infrastruktury, dostawcy Internetu oraz sprzętu odbędzie się w ramach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co tak naprawdę pozwoli wybrać dostawcę, który zaoferuje m.in. najniższą cenę. Spełnienie powyższych wymogów czyni zadość przejrzystości całego przedsięwzięcia. Wartością dodaną jest równy start dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich oraz konkurencyjność na rynku pracy beneficjentów planowanego projektu. Dodam, iż równy start i konkurencyjność rzeczywiste, a nie tylko deklarowane politycznie.
Niestety pana artykuł zawiera również inne przekłamania, np. co do liczby beneficjentów, ale to już tylko świadczy o pana warsztacie dziennikarskim, rzetelności i prawdziwości dostarczanych czytelnikom faktów.
Ponadto informuję, że według ostatnich informacji projekt znalazł się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania.   

Sieć dla stu rodzin - źródło: Gazeta Regionalna Powiat z dnia 14 marca 2012 r. - kliknij, aby przeczytać (519kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (23 marca 2012)
Opublikował: Piotr Łęgowski (26 marca 2012, 08:39:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2073