Sesja w dniu 30 października 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 30 października 2007 r. o godz. 14ºº w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 września 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 25 września 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyposażenia w mienie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przedłożenia Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Gminy.
11. Wybór ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) wybory ławników - głosowanie tajne,
c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2006.
13. Informacja Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2006.
14. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (18 października 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (18 października 2007, 20:56:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1827