Sesja w dniu 25 września 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 25 września 2007 r. o godz. 13ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 sierpnia 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 7 sierpnia 2007 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 r.:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2007 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2007 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jastrzębiej i Kasztanowej we wsi Brzoza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia III”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia, w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi częściami gruntu w Olimpinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem w Dobromierzu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej w Brzozie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi Wielkiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Nowej Wsi Wielkiej na lata 2005-2010.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej.
20. Wybory ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,
c) wybory ławników - głosowanie tajne,
d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2007 r.
22. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
23. Wolne wnioski.
24. Sprawy różne.
25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy - Jan Jędrusik (14 września 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (14 września 2007, 14:37:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2242