Sesja w dniu 7 sierpnia 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się we wtorek, 7 sierpnia 2007 r. o godz. 9ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20 czerwca 2007 r.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 lipca 2007 r.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 4 lipca 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i Powiatów”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
12. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2007 r.
13. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (30 lipca 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (31 lipca 2007, 08:56:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1801