Sesja w dniu 27 kwietnia 2007 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, która odbędzie się w piątek, 27 kwietnia 2007 r. o godz. 14ºº w auli Gimnazjum w Brzozie.

Głównym tematem sesji będzie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 marca 2007 r.
7. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2006 r.
8. Informacja o udzielonych w 2006 roku umorzeniach i ulgach w spłacie należności podatkowych.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2007-2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowa Wieś Wielka Wschód”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej w instytucję kultury.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przedłożenia Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy.
16. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok:
a) sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok,
c) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2006 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2006 rok,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.
17. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Wolne wnioski.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (12 kwietnia 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (14 kwietnia 2007, 14:41:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (17 kwietnia 2007, 22:09:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1831