Sesja w dniu 29 marca 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek, 29 marca 2007 r. o godz. 14ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 9 marca 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 9 marca 2007 r.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej za 2006 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Nowej Wsi Wielkiej na lata 2005-2010.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Komunalnego Związku Gmin o nazwie Metropolitalny Związek Gmin Bydgoskich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Kolankowie w drodze bezprzetargowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Kolankowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej
w miejscowości Olimpin od Nadleśnictwa Bydgoszcz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego używania budynków i gruntu we wsi Brzoza.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego używania boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej.
20. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (20 marca 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (20 marca 2007, 16:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2011