Sesja w dniu 12 lutego 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 12 lutego 2007 r. o godz. 14ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1.
 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2006 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 29 grudnia 2006 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka na 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2007 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w ramach II edycji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Bydgoszcz w zakresie organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Nowa Wieś Wielka w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylarnia.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dziemionna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Podsumowanie działalności Gminnego Centrum Informacji za okres 2004-2006, funkcjonującego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.
19. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (26 stycznia 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 stycznia 2007, 22:03:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1965