Zaproszenie na sesję Rady Gminy 11 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się w poniedziałek 11 grudnia 2006 r. o godz. 9ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1.
 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 4 grudnia 2006 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku  rolnego  na  2007 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji  na podatek rolny.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji  na podatek leśny.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia  2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Dziemionnie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (6 grudnia 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (6 grudnia 2006, 17:49:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2281