Zaproszenie na sesję Rady Gminy 4 grudnia 2006 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 4 grudnia 2006 r. o godz. 15³º w auli Gimnazjum w Brzozie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 października 2006 r.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2006 r.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta Elekta na Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia  2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
16. Wolne wnioski.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (30 listopada 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (30 listopada 2006, 22:19:49)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (30 listopada 2006, 22:23:57)
Zmieniono: mod

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2420