Zaproszenie na sesję Rady Gminy 05 września 2006 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 05 września 2006 r. o godz. 10°° w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z  sesji z dnia 28 czerwca 2006 r.
6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2006 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka do zabezpieczenia Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle – warunkiem spójnego rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka Z/2.04/III/3.1/176/05 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  wekslem in blanco.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIV/357/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej – termomodernizacja”.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIII/336/06 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej – termomodernizacja”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/332/06 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prądocinie”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/333/06 z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Januszkowo”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/358/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2006 długoterminowego kredytu na refinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej” oraz sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Polnej w Brzozie”.
16. Informacja Wójta nt. wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Prądocinie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Brzozie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Brzozie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Tarkowie Dolnym.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.
23. Podjęcie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowa Wieś Wielka.
24. Podjęcie uchwały o sprzedaży samochodu Mercedes Vito.
25. Informacja na temat zagospodarowania terenów wokół Jeziora Jezuickiego.
26. Analiza funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji - działania wspomagające aktywizację bezrobotnych i lokalnego rynku pracy.
27. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
28. Wolne wnioski.
29. Interpelacje i wnioski radnych.
30. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (21 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (27 sierpnia 2006, 20:08:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1864