Procedura rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy

Poniżej przedstawiamy wyciąg z procedury rekrutacji na stanowiska w Urzędzie Gminy. Pełną treść zarządzenia w sprawie procedury wraz z załącznikami znajdą Państwo klikając na poniższy link: Kliknij, aby zobaczyć


                                                                                Załącznik do zarządzenia Nr 9/09
                                                                                Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
                                                                                 z dnia 16 marca 2009 roku
 
                                                      Regulamin
            naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka
 
 
   § 1. Regulamin określa zasady zatrudniania na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie umowy o pracę.
 
   § 2. Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych albo w drodze porozumienia nie przewidziano zatrudnienia pracownika w ramach:
1) przesunięcia zatrudnionych pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy,
2) zastępstwa z tytułu dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika,
3) przeniesienia w trybie art. 20 lub 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
   § 3. 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy, w oparciu o informacje przekazane przez Sekretarza Gminy o wakującym stanowisku.
   2. O potrzebie rozpoczęcia procedury naboru na wakujące stanowisko w referacie, Kierownik merytorycznego referatu informuje na piśmie Sekretarza Gminy.
   3. Kierownik referatu, Sekretarz Gminy w przypadku naboru na samodzielne stanowisko, przedstawia projekt opisu stanowiska, który powinien określać:
1) cele i zadania wykonywane na danym stanowisku pracy oraz wynikające z tego tytułu obowiązki,
2) szczegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji,
3) uprawnienia służące do wykonywania zadań na danym stanowisku,
4) odpowiedzialność pracownika,
5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter tego stanowiska.
 
   § 4. 1.Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze przygotowuje, na podstawie informacji, o której mowa w § 3, Referat Organizacyjny.
   2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
1) określenie stanowiska urzędniczego,
2) wskazanie czy o dane stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wymaganych na danym stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów oraz sposobu postępowania z nimi po zakończeniu procedury naboru.
   3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko zamieszcza się w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 2.
   4. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
   § 5.1. Dokumenty aplikacyjne mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej i wyłącznie w formie pisemnej.
   2. Dopuszcza się złożenie dokumentów pocztą elektroniczną opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
   3. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
   § 7.1. Wstępnej analizy dokumentów aplikacyjnych polegającej na porównaniu zawartych w dokumentach danych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze dokonuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.
   2. Skład Komisji Rekrutacyjnej ustala Wójt Gminy.
   3. Weryfikacji, o której mowa w ust. 1, Komisja dokonuje w terminie nie dłuższym niż pięć
dni roboczych od dnia zakończenia terminu do składania dokumentów aplikacyjnych.
   4.Prace Komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.       
   5.W skład Komisji nie może być wyznaczona osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
   6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, zostaną ujawnione w trakcie naboru, Wójt Gminy dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności dokonane przez Komisję działającą w poprzednim składzie są nieważne.
   7. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
 
   § 8.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze i podlegają upublicznieniu jedynie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 
   § 9. Selekcja kandydatów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie:
1) testu kwalifikacyjnego lub/i,
2) rozmowy kwalifikacyjnej.
 
   § 10. 1.Test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
   2. Test kwalifikacyjny, zależnie od stanowiska, na które toczy się nabór, składa się z testu ogólnego, specjalistycznego lub łącznie ogólnego i specjalistycznego – zgodnie z wyborem wnioskującego o uruchomienie naboru.
   3.Testy są testem jednokrotnego wyboru przygotowywanym każdorazowo przez członków Komisji lub inne osoby wskazane przez Wójta Gminy (z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego i z zakresu przepisów prawa, których znajomość pożądana jest na stanowisku objętym naborem).
   4. Pytania testowe składane są Wójtowi Gminy co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem testu.
   5. Za test kwalifikacyjny ogólny i specjalistyczny kandydat może otrzymać maksymalnie po 10 punktów, łącznie 20 punktów. Test po sprawdzeniu i ocenie podlega podpisaniu przez członków Komisji.
   6. W kolejnym naborze na to samo stanowisko nie mogą powtórzyć się pytania zawarte w poprzednim teście.
 
   § 11. 1.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
   2. W trakcie rozmowy Komisja Rekrutacyjna ocenia przede wszystkim:
1) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
3) nabyte przez kandydata umiejętności i uprawnienia zawodowe,
4) cele zawodowe kandydata.
   3. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 5.
 
   § 13. 1.Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu lub/i rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów takiej samej liczby punktów o ostatecznym wyborze decyduje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
   2. Oceny poszczególnych kandydatów Komisja dokonuje na arkuszu ocen, który winien zawierać:
1) imię i nazwisko członka Komisji,
2) nazwa stanowiska objętego naborem,
3) liczba przyznanych punktów z testu kwalifikacyjnego, ogólnego i specjalistycznego lub z rozmowy kwalifikacyjnej,
4) datę podpis członka Komisji.
  
§ 14. 1. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół z przeprowadzonego naboru.
   2. Protokół zawiera:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na który był przeprowadzony nabór,
2) liczbę kandydatów,
3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
4) informacje o sposobie naboru,
5) uzasadnienie danego wyboru,
6) podpisy członków komisji.
 
   3. Do protokołu dołączane są, w formie załączników, arkusze ocen, o których mowa w § 13 ust. 2.
 
   § 15. 1. Decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt Gminy.
   2. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie podlega trybowi odwoławczemu.
   3. Wójt Gminy może unieważnić przeprowadzany nabór na każdym etapie postępowania.
 
   §16.1.Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informację o wynikach naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
   2. Informacja, o której mowa w ust. l, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie dokonania żadnego wyboru.
   3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. l  i 2 stosuje się odpowiednio.
 
   § 17.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, wyłonionego w drodze naboru zostają dołączone do jego akt osobowych.
   2. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostały umieszczone w protokole, przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.
   3. Dokumenty pozostałych osób wydawane są przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (8 marca 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (8 marca 2006, 12:07:04)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (2 grudnia 2010, 12:21:47)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 45234