Zaproszenie na sesję Rady Gminy 13 grudnia 2005 r.

          Nowa Wieś Wielka,   07 grudnia   2005 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Przedmiotem obrad sesji będzie sprawa dotycząca uregulowania dostępności do drogi z posesji przy ul Dworcowej 6 w Nowej Wsi Wielkiej, na której zamieszkuje Pani Elżbieta Marciniak. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 13  grudnia   2005  r. o  godz.  17 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w  Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 
1.        Otwarcie sesji .
2.        Stwierdzenie quorum.
3.        Wybór sekretarza obrad.
4.        Przyjęcie porządku obrad.
5.        Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
6.        Wolne wnioski.
7.        Interpelacje i wnioski radnych.
8.        Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (7 grudnia 2005)
Opublikował: Renata Sitek (8 grudnia 2005, 09:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1939