Zaproszenie na sesję Rady Gminy 29 listopada 2005 r.

Nowa Wieś Wielka, 18 listopada 2005 r.

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 29  listopada   2005  r. o  godz.  10 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w  Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 
1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z  sesji z dnia  11 października 2005 r.
6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Nowa Wieś Wielka  na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzanych do gminnych zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości od osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego dla obliczania dodatku mieszkaniowego w Gminie Nowa Wieś Wielka.
12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2002-2006.
13.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu.   
14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej w Brzozie Gmina Nowa Wieś Wielka.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006.
17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2006.
18.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zarządzenia   poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
19.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
21.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
22.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2006.
23.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.
24.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego i nieruchomości gruntowej w Dobromierzu.
26.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/243/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie nabycia lokali mieszkalnych w Chmielnikach.
27.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
28.  Wolne wnioski.
29.  Interpelacje i wnioski radnych.
30.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (18 listopada 2005)
Opublikował: Renata Sitek (22 listopada 2005, 14:50:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2088