Zaproszenie na sesję Rady Gminy 11 października 2005 r.

Nowa Wieś Wielka, 27 września 2005 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 11 października 2005 r. o godz. 14°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 września 2005 r.
6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektu herbu Gminy Nowa Wieś Wielka.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
10. Dyskusja nt. wariantów zagospodarowania terenów wokół Jeziora Jezuickiego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/67/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie korzystania ze stołówki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulic Kolejowej i Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulicy Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek do spraw Finansowania Gmin Rzeczypospolitej Polskiej”.
18. Informacja Wójta o decyzjach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym , ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości.
19. Informacja Wójta o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nowa Wieś Wielka w okresie od 9 grudnia 2004 r. do 30 września 2005 r.
20. Informacja Wójta w zakresie ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka.
21. Informacja o projekcie utworzenia partnerstwa gmin w celu wykorzystania możliwości związanych z programem wsparcia Unii Europejskiej „Leader +”
22. Informacja nt. funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji .
23. Analiza wysokości dochodów z tytułu podatków w sołectwach gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2003-2005 oraz przeznaczenia środków na zadania inwestycyjne .
24. Informacja Wójta nt. analizy oświadczeń majątkowych w świetle art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. analizy oświadczeń majątkowych w świetle art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
26. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
27. Wolne wnioski.
28. Interpelacje i wnioski radnych.
29. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (27 września 2005)
Opublikował: Renata Sitek (5 października 2005, 09:33:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1701