Zaproszenie na sesję Rady Gminy 6 września 2005 r.

            Nowa Wieś Wielka, 23 sierpnia 2005 r.

Znak: RO.II.0052-28/05

        
Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 6 września 2005 r. o godz. 10 °° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radną Panią Danutę Chojnicką.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 7 czerwca 2005 r.
7. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Nowa Wieś Wielka  na 2005 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Nowej Wsi Wielkiej na lata 2005 – 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie korzystania ze stołówki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej  funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej w Nowej Wsi Wielkiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Prądocinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Kobylarni.
17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin IV”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin V”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin VI”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin VII”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego „Prądocin VIII”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin IX”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kolankowo”.
25. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
26. Wolne wnioski.
27. Interpelacje i wnioski radnych.
28. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (30 sierpnia 2005, 16:35:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (30 sierpnia 2005, 16:53:53)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1802