Zaproszenie na sesję Rady Gminy 7 czerwca 2005 r.

Nowa Wieś Wielka, 27 maja 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.II.0052- 27/05

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 7 czerwca   2005 r. o godz. 12 °°   w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 maja 2005 r.
5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulicy Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w Prądocinie.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/67/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XVII/149/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka.
13. Informacja na temat oceny stanu bezrobocia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
14. Informacja na temat przystąpienia do opracowania projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Nowa Wieś Wielka.
15. Informacja na temat realizacji Strategii rozwoju Gminy na lata 2002-2011.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
17. Wolne wnioski.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                          Franciszek Bizon

 

Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 320-68-61.
Faktyczny porządek obrad sesji, który zostanie  przyjęty przez Radę Gminy na posiedzeinu w dniu 7 czerwca 2005 r. dostępny będzie w protokole z obrad sesji.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (27 maja 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (30 maja 2005, 12:38:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (26 listopada 2005, 13:46:42)
Zmieniono: modyfikacja info. podstawowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640