Zaproszenie na sesję Rady Gminy 6 maja 2005 r.

Nowa Wieś Wielka, 27 kwietnia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.II.0052-26/05
 
Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 6 maja 2005 r. o godz. 12°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2005 r.
5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Tamary Suchańskiej.
9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXV/249/05 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowa Wieś Wielka, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań zleconych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza-ul. Bydgoska część południowa".
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Olimpin".
12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Brzozie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Tarkowie Dolnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu pod nazwą "Łąki Nadnoteckie"
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XIX/170/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i doradcy zawodowego.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
18. Wolne wnioski.
19. Interpelacje i wnioski radnych.
20. Zakończenie obrad.

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Franciszek Bizon

 

Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 38-12-806 w. 61 lub 32-06-861.
Faktyczny porządek obrad sesji, który zostanie  przyjęty przez Radę Gminy na posiedzeinu w dniu 6 maja 2005 r. dostępny będzie w protokole z obrad sesji.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (27 kwietnia 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 kwietnia 2005, 10:52:31)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (30 maja 2005, 12:49:38)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1711