Zaproszenie na sesję Rady Gminy 23 marca 2005 r.

                                                                    Nowa Wieś Wielka, dnia 14 marca 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z późniejszymi zmianami) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam wniosek o zwołanie sesji, projekty uchwał i proponowany porządek obrad. Sesja odbędzie się 23 marca 2005 r. godz. 16:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Odwołanie wiceprzewodniczącej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały.
4. Wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka:
a) głosowanie,
b) podjęcie uchwały.
5. Odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka, wybór nowego przewodniczącego i zwiększenie składu osobowego komisji.
6. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                          Franciszek Bizon

Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 38-12-806 w. 40.
Faktyczny porządek obrad sesji, który zostanie  przyjęty przez Radę Gminy na posiedzeinu w dniu 23 marca 2005 r. dostępny będzie w protokole z obrad sesji.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (14 marca 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (18 marca 2005, 13:23:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (30 maja 2005, 12:48:43)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1860