Zaproszenie na sesję Rady Gminy 8 lutego 2005 r.

                                                                         Nowa Wieś Wielka, 24 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.II.0052-23/05

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 8 lutego 2005 r. o godz. 13°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2004 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXII/224/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2003-2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania  nauczycieli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
10. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXI/201/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie warunków przyznawania i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXI/203/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od opłaty zgłoszenia dotyczącego zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 października 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego i nieruchomości gruntowej w Jakubowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokali mieszkalnych w Chmielnikach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia gruntów w Prądocinie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej.
21. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2004 r.
21. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
22. Wolne wnioski.
23. Interpelacje i wnioski radnych.
24. Zakończenie obrad.

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                      Franciszek Bizon


Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 38-12-806 w. 40.
Przyjęty na sesji Rady Gminy porządek obrad znajduje sie w protokole z obrad sesji.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (24 stycznia 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 marca 2005, 16:38:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (30 maja 2005, 12:47:22)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1678