projekt uchwały nr ..... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zag. przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce

PROJEKT
UCHWAŁA Nr ....................
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia ......................................

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
                     gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów
                     geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2016 r. poz. 446), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778), uchwala się, co
następuje:
§ 1.
1. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 października 2010 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą nr XLII/369/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014 r.
2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa
Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i
Leszyce,
zwany dalej planem, w granicach określonych uchwałą Nr XI/80/15 z dnia 24 września
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów
geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce.
§ 2.
Załączniki do uchwały stanowią:
1) Załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, składający się z 6 arkuszy ponumerowanych
od 1 do 6, będący integralną częścią planu;
2) Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
§ 3.
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) linii 400 kV – należy przez to rozumieć dwutorową napowietrzną linię elektroenergetyczną
o napięciu znamionowym 400kV Jasiniec-Pątnów, składającą się z konstrukcji wsporczych i
podwieszonych na nich przewodów;
2) linii 220 kV – należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu
znamionowym 220 kV, składającą się z konstrukcji wsporczych i podwieszonych na nich
przewodów;
3) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć obszar
wyznaczony na rysunku planu, przeznaczony pod realizację inwestycji celu publicznego
związanego z budową, rozbudową, przebudową, nadbudową, odbudową i remontem lub
utrzymaniem linii elektroenergetycznej, z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu, wynikającymi z przepisów planu oraz przepisów odrębnych;
4) osi linii elektroenergetycznej – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą środek
konstrukcji wsporczych linii,
5) zieleni wysokiej – należy przez to rozumieć zadrzewienia, zakrzewienia i roślinność o
wysokości powyżej 4,0 m n.p.t.
2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogólnym rozumieniem słownikowym.
§ 4.
Ustala się następujące przeznaczenia terenów:
1) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E;
1
2) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R
4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;
5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
6) tereny infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia, oznaczony na rysunku
planu symbolem G.
§ 5.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3) pas technologiczny linii elektroenergetycznej;
4) wymiary;
5) symbole literowe i barwne oznaczenia graficzne określające przeznaczenie terenów.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu
oznaczonymi na podstawie przepisów odrębnych:
1) strefa „W” ochrony archeologicznej,
2) granica obszaru chronionego krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - część
wschodnia i zachodnia”,
3) granica głównego zbiornika wód podziemnych nr 138,
4) granica głównego zbiornika wód podziemnych nr 143,
5) użytki ekologiczne.
3. Oznaczenia graficzne znajdujące się na rysunku planu, niewymienione w ust. 1 i 2, mają charakter informacyjny.
4. Oznaczenia granic obszaru objętego planem, biegnące wzdłuż linii rozgraniczających,
należy traktować jako biegnące w osi tych linii rozgraniczających.
§ 6.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakaz kształtowania zabudowy zgodnie z ustalonymi w planie liniami zabudowy i wskaźnikami oraz parametrami;
2) w granicach obszaru objętego planem zasady kształtowania ładu przestrzennego określone
są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy określonymi w § 18 - § 23,
3) w granicach obszaru objętego planem nie występują elementy zagospodarowania
przestrzennego wymagające ochrony, lub rewaloryzacji.
§ 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu:
1) dopuszczalne poziomy natężenia pola elektrycznego, pola magnetycznego oraz wartość
progowa poziomu hałasu – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła
zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego;
3) realizacja inwestycji polegającej na budowie linii 400 kV stanowi przedsięwzięcie mogące
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest przeprowadzenie
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przepisów odrębnych;
4) przy realizacji ustaleń planu miejscowego należy uwzględnić wymogi dotyczące ochrony
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się usuwanie zadrzewień i zakrzewień w
zakresie niezbędnym dla realizacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektów infrastruktury
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie
symbolem ZL;
6) granica obszaru objętego planem częściowo – wskazano na rysunku planu, położona jest w
Obszarze Chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część zachodnia i
wschodnia”, należ stosować przepisy odrębne,
7) w granicach opracowania występują użytki ekologiczne - wskazano na rysunku planu,
należy stosować przepisy odrębne.
§ 8.
2
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: granica obszaru objętego planem częściowo – wskazano na rysunku planu, położona jest w strefie „W” ochrony archeologicznej, należ stosować przepisy odrębne.
§ 9.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: w granicach planu
wyznacza się tereny dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDD, dla
których obowiązują zapisy zawarte w ustaleniach szczegółowych.
§ 10.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: obowiązują ustalenia szczegółowe.
§ 11.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

1) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na
podstawie przepisów o ochronie przyrody:
a) granica obszaru objętego planem częściowo – wskazano na rysunku planu, położona
jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część
zachodnia i wschodnia”, należy stosować przepisy odrębne
b) granica obszaru objętego planem częściowo – wskazano na rysunku planu, położona
jest na terenie użytków ekologicznych, należy stosować przepisy odrębne;
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów leśnych, podlegających ochronie na podstawie
przepisów o lasach - określono w ustaleniach szczegółowych planu, dotyczących terenów
oznaczonych symbolem ZL;
3) granice i sposoby zagospodarowania terenów wód powierzchniowych - granica obszaru
objętego planem częściowo – wskazano na rysunku planu, położona jest na obszarze
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 138 i 143 – objętych ochroną na podstawie
przepisów odrębnych;
4) tereny górnicze - nie występują;
5) udokumentowane złoża kopalin - nie występują;
6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią - nie występują;
7) obszary osuwania się mas ziemnych - nie występują.
§ 12.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym
: nie ma potrzeby wyznaczania.
§ 13.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy są następujące
:
1) ustala się przebieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej o szerokościach:
a) 70,0 m, po 35,0 m po obu stronach osi linii 400 kV,
b) 50,0 m, po 25,0 m po obu stronach osi linii 220 kV,
c) 6,0 m, po 3,0 m po obu stronach osi linii 15 kV.
2) w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej obowiązują następujące zasady:
a) zakaz budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych z pomieszczeniami
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
b) zakaz lokalizowania budowli z wyłączeniem sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury
technicznej;
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych;
d) zakaz tworzenia hałd i nasypów;
e) zakaz nasadzeń i utrzymywania zieleni wysokiej;
f) zakaz, o którym mowa w lit. e) nie obowiązuje na terenach oznaczonych symbolem ZL, z
zastrzeżeniem § 20 pkt 5.
3
§ 14.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji zawarte są w ustaleniach
szczegółowych w § 21 - § 22 uchwały.
§ 15.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej są następujące:
1) w granicach obszaru objętego planem dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę
i remont infrastruktury technicznej;
2) dopuszcza się budowę, rozbudowę, przebudowę i remont i urządzeń infrastruktury
technicznej nie związanych z linią 400 kV, w celu usunięcia kolizji z linią 400 kV;
3) pas technologiczny linii elektroenergetycznych przestaje obowiązywać po ich skablowaniu
lub likwidacji.
§ 16.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny, które wymagają określenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 17.
Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości
: 20%.
§ 18.
Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 2E, 3E, 6E, 7E, 8E, 10E, 12E, 13E,
14E, 16E, 17E, 19E, 20E, 23E, 24E, 25E, 26E, 28E, 29E, 34E, 37E, 38E, 39E, 40E, 41E, 43E, są
następujące
:
1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
2) teren realizacji konstrukcji wsporczych linii 400 kV oraz przebudów krzyżowanych sieci
infrastruktury technicznej;
3) tereny znajdują się w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej –
obowiązują ustalenia § 13 uchwały;
4) po realizacji linii 400 kV, dopuszcza się rolnicze użytkowanie gruntów rolnych niewyłączonych
z użytkowania rolniczego, położonych na terenach oznaczonych symbolem E;
5) po realizacji linii 400 kV, dopuszcza się leśne użytkowanie gruntów leśnych niewyłączonych
trwale z użytkowania leśnego, położonych na terenach oznaczonych symbolem E;
6) maksymalna wysokość elementów infrastruktury elektroenergetycznej – 110 m;
7) Zasady lokalizacji i oznakowania przeszkód lotniczych – obiektów o wysokości równej lub
wyższej od 50 m nad poziomem terenu – zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 19.
Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 15R, 30R, 31R, 33R, 36R, są
następujące
:
1) przeznaczenie: tereny rolnicze;
2) zakaz lokalizacji budynków;
3) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;
4) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej obowiązują szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 13 uchwały.
§ 20.
Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 5ZL, 11ZL, 18ZL, 22ZL, 27ZL,
są następujące
:
1) przeznaczenie: lasy;
2) obowiązują przepisy odrębne;
3) zakaz lokalizacji budynków;
4) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;
5) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej obowiązują szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 13 uchwały.
4
§ 21.
Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 21KDD, 32KDD, są następujące:
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
2) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;
3) powiązania z układem zewnętrznym: z istniejącymi drogami publicznymi, wewnętrznymi
oraz drogami znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem;
4) parametry zagospodarowania terenów: szerokość terenów w istniejących liniach
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: zakaz realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej
architektury oraz urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej;
6) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej obowiązują szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone
w § 13 uchwały.
§ 22.
Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych symbolami 9KDW, 35KDW, 42KDW, są
następujące
:
1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;
2) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;
3) powiązania z układem zewnętrznym: z istniejącymi drogami publicznymi, wewnętrznymi
oraz drogami znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem:
4) parametry zagospodarowania terenów: szerokość terenów w istniejących liniach
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: zakaz realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej
architektury oraz urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej;
6) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej obowiązują szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 13 uchwały.
§ 23.
Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbolem 4G, są następujące:
1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej – gazociąg wysokiego ciśnienia;
2) dopuszcza się przebieg przewodów linii elektroenergetycznych;
3) powiązania z układem zewnętrznym: z istniejącymi drogami publicznymi, wewnętrznymi
oraz drogami znajdujących się poza granicami obszaru objętego planem:
4) parametry zagospodarowania terenów: szerokość terenów w istniejących liniach
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy: zakaz realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów małej
architektury oraz urządzeń i obiektów sieci infrastruktury technicznej;
6) w granicach pasa technologicznego linii elektroenergetycznej obowiązują szczególne
warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 13 uchwały.
§ 24.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 25.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka.
§ 26.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (24 sierpnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (24 sierpnia 2016, 13:18:32)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Lisiecka (25 sierpnia 2016, 10:55:48)
Zmieniono: dodanie prognozy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 351

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij