Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Nowa Wieś Wielka  uchwały nr XI/80/15 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 19.08.2016 r. do 16.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka w godz. od 8.00 do 15.00, pok. Nr 4.
        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
        Uwagi należy składać pisemnie do Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r.
        Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka o godz. 10.00, pok. Nr 12.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce oraz prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.
        Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
        Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

Wójt Gminy
Wojciech Oskwarek


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (8 sierpnia 2016)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (8 sierpnia 2016, 14:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 457

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij