Ogłoszenia

Ogłoszenia

projekt uchwały nr ..... w sprawie uchwalenia miejscowego planu zag. przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce

PROJEKTUCHWAŁA Nr ....................RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia ......................................w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olimpin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nowa Wieś Wielka, 3 czerwca 2016 r. RGG-I.6721.1.2015              Ogłoszenie   Wójta Gminy Nowa Wieś Wielkao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dobromierz Dolny" w części dotyczącej działki ewidencyjnej numer 90/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nowa Wieś Wielka, 18 stycznia 2016 r. RGG-I.6721.3.2012              Obwieszczenie  Wójta Gminy Nowa Wieś Wielkao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce.        Na podstawie art. [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Dąbrowa Wielka i Leszyce.

OGŁOSZENIEWójta Gminy Nowa Wieś Wielka    Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Zaproszenie na prezentację projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Prądocin 4” i „Olimpin”

Nowa Wieś Wielka, 28 sierpnia 2015r.RGG-I.6721.1.2015RGG-I.6721.2.2015Zaproszeniena prezentację projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Prądocin 4” i „Olimpin”Informuję, że w dniu 9 września 2015 r. o godzinie [...]

Obwieszczenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobromierz Dolny” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nowa Wieś Wielka, 22 lipca 2015 r. RGG-I.6721.3.2012              Obwieszczenie   Wójta Gminy Nowa Wieś Wielkao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Olimpin" oraz "Prądocin 4"

Nowa Wieś Wielka, 17 czerwca 2015 r.RGG-I.6721.1.2015RGG-I.6721.2.2015OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” oraz „Prądocin 4”Na podstawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dobromierz Dolny" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nowa Wieś Wielka, 5 maja  2015 r. RGG-I.6721.3.2012              Obwieszczenie  Wójta Gminy Nowa Wieś Wielkao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Wieś Wielka Północ I" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Nowa Wieś Wielka, 24 lutego  2015 r.RGG-I.6721.6.2011              OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 52 w Kolankowie

OGŁOSZENIENa podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka:1. Informuję o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

     Na   podstawie  art.  53 ust.  1  ustawy   z  dnia   27  marca  2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647, ze [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2014 r.

          Na podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka, 25 czerwca 2014 r.RGG-I.6721.2.2013                    Na  podstawie  art.  11  pkt  10  ustawy   z   dnia  [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Wieś Wielka Północ I" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), w związku z art. 39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach w Nowej Wsi Wielkiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OgłoszenieWójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach w Nowej Wsi Wielkiejwraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Tarkowo Dolne – część przemysłowa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tarkowo Dolne – część przemysłowa”   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Prądocin X

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 lutego 2009 r. o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla mpzp "Nowa Wieś Wielka - Wschód" i "Januszkowo I".

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA     Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

[...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o terminie wyłożenia do wglądu publicznego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o terminie wyłożenia do wglądu publicznego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 stycznia 2005 r.

OBWIESZCZENIEWójta Gminy Nowa Wieś Wielkaz dnia 6 stycznia 2005 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, [...]

metryczka