Zarządzenie nr 3/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 15 marca 2021w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 3/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 15 marca 2021


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art.1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Wprowadzam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2. Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
   § 3.  Z chwilą wejścia w życie  Regulaminu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem traci moc zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, oraz zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka oraz opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.nowawieswielka.pl.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 marca 2021, 08:16:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72