Zarządzenie nr 2/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 15 marca 2021w sprawie refundacji kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie nr 2/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 15 marca 2021


w sprawie refundacji kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe


    Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) zarządzam co następuje:
 
    § 1.1. Ustalam obowiązek refundacji kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
     2. Potrzeba stosowania okularów korygujących wzrok musi wynikać z zalecenia lekarza okulisty, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
     3. Refundacja kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok
następuje na pisemny wniosek pracownika.
     4. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację obowiązku, ustalonego w § l ust. l,  powierzam  Skarbnikowi Gminy.
 
    § 2. Ustalam  następujące zasady refundacji:
1)  koszt robocizny i szkieł o parametrach oznaczonych przez lekarza – jednak nie więcej niż 1700,00 zł,
2)  partycypację w kosztach standardowej oprawy, zgodnie z dowodem zakupu, jednak nie więcej  niż 100,00 zł.
 
     § 3. Warunkiem przyznania refundacji jest przedłożenie przez pracownika imiennego dowodu zakupu okularów  korygujących wzrok wraz z wpisaną zaleconą mocą szkieł.
 
     § 4. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przysługuje nie częściej niż
 raz na dwa lata.
 
     § 5. Traci moc zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu szkieł optycznych i oprawek okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (ze zm.).
 
    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 marca 2021, 08:15:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72