Zarządzenie nr 13/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 12 marca 2021w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej równiarki drogowej samobieżnej marki XCMG model GR135

Zarządzenie nr 13/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 12 marca 2021


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej równiarki drogowej samobieżnej marki XCMG model GR135


      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1 ) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy równiarkę drogową samobieżną marki XCMG, model GR135 o wartości 575.025,00 zł (słownie złotych: pięćset_siedemdziesiąt_pięć_tysięcy_ dwadzieścia_pięć 00/100).
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 marca 2021, 08:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59