Zarządzenie nr 12/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 lutego 2021w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 399/21, położonej w Brzozie

Zarządzenie nr 12/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 lutego 2021


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 399/21, położonej w Brzozie


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 12 lutego 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Mateuszem Weiss, warunkową umową sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 399/21, o powierzchni 0,1820 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00136035/3, (Repertorium A numer 1408/2021), nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  399/21,  o pow. 0,1820 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Brzoza,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00136035/3, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego  „Brzoza Północ”, uchwalonym  uchwałą Nr XXII/219/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2004 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.  z 2005 r. Nr 12, poz. 192), na cele zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej  (symbol w planie 12 MN).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 


[1] Dz. U.  z 2021 r. poz. 11 i 234


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 marca 2021, 11:29:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96