Zarządzenie nr 10/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 5 lutego 2021w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok

Zarządzenie nr 10/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 5 lutego 2021


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz  § 12 pkt 4 uchwały  Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021, zarządzam co następuje:
             
     § 1.Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
    § 2. W uchwale Nr XXII/214/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2021 wprowadzam następujące zmiany:
1)w § 1ust. 1 DOCHODY  pozostają bez zmian i wynoszą 60.151.052,56 zł,          
2)w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 15.769.377,00 zł,
3)w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 223.200,00 zł,  w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku                                     222.600,00 zł           
4)w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące po  zmianach   wynoszą  59.927.852,56 zł,
5)w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI   pozostają bez zmian i wynoszą 69.113.340,56 zł,  
6)w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 55.965.636,20 zł,  
7)w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą     25.195.000,00 zł,
8)w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 4.188.433,20 zł,
9)w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  127.089,20 zł,
10)w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 13.147.704,36 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 13.147.704,36 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                        249.125,00 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa po zmianach wynosi      150.875,00  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 marca 2021, 11:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83