Zarządzenie nr 85/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 17 listopada 2020w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok

Zarządzenie nr 85/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 17 listopada 2020


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 rok


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869) zarządzam, co następuje: 
 
 
   § 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2028.     
 
   § 2 Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r., jak w załączniku do uchwały.
 
   § 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2028:
 
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
                                                                                
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (27 listopada 2020, 10:32:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114