Zarządzenie nr 77/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 13 października 2020w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych

Zarządzenie nr 77/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 13 października 2020


w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych


     Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1])  oraz  uchwał Rady Gminy Nowa Wieś Wielka:
- Nr XXXVI/342/14 z dnia 25 marca  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości rolnych
- Nr XV/146/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne Gminy w drodze przetargu, zarządzam, co następuje:
 
     § 1. Przeprowadzam w dniu  18 listopada  2020 r. od godz. 1100 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących mienie komunalne  Gminy Nowa Wieś Wielka,  oraz ustalam  cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego i wysokość wadium jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
    § 2. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa
w § 1, w składzie:
1) Ryszard  Ładziński            -  przewodniczący,
2) Roman Paciorek                -  z-ca przewodniczącego,
3) Małgorzata Murawska        -  członek,
4) Wiesława Kowalska           -  członek,
5) Agata Pachocka                 -  członek.
 
    § 3.  Członkowie Komisji składają oświadczenie, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
    § 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym.
 
    § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 (34kB) word
Załącznik Nr 2 (24kB) word  


[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 284, poz. 471, poz. 782, poz. 1709 i poz. 2020


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41