Zarządzenie nr 67/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 28 września 2020w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego

Zarządzenie nr 67/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 28 września 2020


w sprawie zaciągnięcia w 2020 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dni 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 15 pkt 2 uchwały Nr XII/119/2019 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia  2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020, zarządzam,  co następuje:
 
   § 1. Zaciągam w 2020 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 528.000,00 zł, (słownie złotych: pięćset_ dwadzieścia_osiem_tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa ulicy Gołębiej o długości 351 m wraz z odwodnieniem  w Brzozie” – pożyczka w wysokości 528.000,00 zł.
 
   § 2. Zobowiązanie, określone w § 1, pokrywa się z dochodów własnych budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
 
   § 3. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-2025, w okresach kwartalnych, z rocznym okresem karencji w spłacie.
 
   § 4. Ustalam zabezpieczenie  spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 12:57:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35