Zarządzenie nr 15/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 11 września 2020w sprawie ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 15/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 11 września 2020


w sprawie ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID 19 dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713), § 39a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz.1650 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1.Wprowadzam  dokument o nazwie „Ocena ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2  wywołującego chorobę COVID‑19 dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informacja „Jak skutecznie dezynfekować ręce” stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informacja „Jak skutecznie myć ręce” stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Informacja „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę” stanowi Załącznik Nr 4 do zarządzenia.
5. Informacja „Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice” stanowi Załącznik Nr 5 do zarządzenia.
 
   § 2. 1.Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, oraz samodzielnym stanowiskom pracy.
 
2. Zobowiązuję kierowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych im pracowników.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 września 2020, 14:11:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53