Zarządzenie nr 60/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 sierpnia 2020w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

Zarządzenie nr 60/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 sierpnia 2020


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego


     Na podstawie art.266 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w związku z § 20 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, zarządzam, co następuje:
 
§1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka  za  pierwsze półrocze 2020 roku, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
    
§2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2020 r., o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
 §3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielny publiczny zakłady opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych zgodnie  z załącznikiem nr 12,13,14 do  informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r., o której mowa w § 1 zarządzenia.
 
 §4. Informacje wymienione w §1,2 i 3 zarządzenia przekazuję:
 1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 września 2020, 13:55:14)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (18 września 2020, 13:59:15)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 50