Zarządzenie nr 56/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 lipca 2020w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027

Zarządzenie nr 56/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 lipca 2020


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6  i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam,   co następuje:
 
   § 1. W uchwale Nr XII/18/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027, wprowadza się następujące zmiany:
a)  dokonuje się zmiany w prognozie dochodów, wydatków budżetowych, wydatków zmniejszających dług dla roku 2020 oraz zaktualizowano kwotę długu dla roku 2019, zgodnie  z załącznikiem Nr 1  do zarządzenia,
b)     dokonuje się zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do zarządzenia, natomiast załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian,
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2020-2027 dokonano aktualizacji poszczególnych wartości dla roku 2020, które wynikają ze zmian w zarządzeniu Nr 55/2020 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2020 oraz uzupełniono informację dotyczącą wydatków zmniejszających dług oraz zaktualizowano kwotę długu dla roku 2019.
 
 
 
 
 
   
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (4 sierpnia 2020, 09:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198