Zarządzenie nr 48/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 24 czerwca 2020w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019

Zarządzenie nr 48/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za rok 2019

     Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  art. 53 ust. 1 ustawy  z  dnia  29 września 1994 r.   o rachunkowości (Dz. U z  2019  r.  poz. 351,  ze zm.), w związku  z  § 7 pkt 10  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Nowej  Wsi Wielkiej, stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XXXV/331/14  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  27 lutego 2014 r. w  sprawie nadania statutu   Gminnemu Ośrodkowi  Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej, zarządzam  co następuje:
 
                            
      § 1 . Zatwierdzam  roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za  rok 2019, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                                                         
 
      § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 lipca 2020, 12:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163