Zarządzenie nr 75/2019Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Organuz dnia 28 listopada 2019zmieniające Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia regulaminu konkursu.

Zarządzenie nr 75/2019
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Organu
z dnia 28 listopada 2019


zmieniające Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia regulaminu konkursu.

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm. ) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje: 
§ 1.  W zarządzeniu nr 71/2019 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, wprowadza się następujące zmiany: 
1) Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 71/19 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 listopada 2019 r. w pkt. III, zdanie  o brzmieniu: 
 „Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-4 oraz 8-9 i 11, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu” 
otrzymuje brzmienie: 
„Dokumenty wymienione w dziale II, w punktach 1-4 oraz 8-9 i 10, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu”. 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi.  
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
  
UZASADNIENIE 
       Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 28 listopada 2019 r. dokonuje zmiany w Zarządzeniu Nr 71/2019 ze względu na „błąd pisarski”.

metryczka


Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (28 listopada 2019, 09:23:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342