Zarządzenie nr 70/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 listopada 2019w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu w Brzozie na prowadzenie apteki

Zarządzenie nr 70/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu w Brzozie na prowadzenie apteki


Na podstawie art. 13 ust. 1, art.  37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz  art. 40 ust. 1 pkt 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1])  oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Przeprowadzam w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 1000 przetarg ustny nieograniczony na najem  lokalu w Brzozie na prowadzenie apteki,  oraz ustalam  cenę wywoławczą czynszu najmu i wysokość wadium jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2.1. Wyznaczam Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa
w § 1, w składzie:
 
1) Ryszard  Ładziński             -  przewodniczący,
2) Elżbieta Jankowska -  z-ca przewodniczącego,
3) Roman Paciorek                 -  członek,
4) Małgorzata Murawska         -  członek,
5) Monika Ziółkowska -  członek.      
 
        2. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie, którego wzór jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 
   § 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu Komisja wykonuje w składzie co najmniej 3 osobowym. 
 
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik Nr 1 (47kB) word
Załącznik Nr 2 (24kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716 i poz. 1924


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 listopada 2019, 12:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345