Zarządzenie nr 68/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 11 października 2019w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym

Zarządzenie nr 68/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 11 października 2019


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Tarkowie Dolnym


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1])  zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu  8 października  2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Pauliną Gacek, warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 2225/2019) nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 36/52, o pow. 0,0758 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00137034/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, w gminie Nowa Wieś Wielka, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
  
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  36/52,  o pow. 0,0758 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00137034/3, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Tarkowo Dolne, uchwalonym  uchwałą Nr XXXV/311/02  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 czerwca  2002 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 87, poz. 1804), na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,  (symbol w planie 7MN/U).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (18 listopada 2019, 12:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175