Zarządzenie nr 18/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 30 października 2019w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 18/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 30 października 2019


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego


   Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
   §1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, stanowiącym załącznik  do  zarządzenia  Nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: RO-120.29.2017, wprowadzam następujące zmiany:
1)     w § 9 ust. 4:
a)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego – USC,”,
b)    uchyla się pkt 8,
2)     w § 16:
a) pkt 2  otrzymuje brzmienie:
          „2) w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego:
          a) stanowisko kierownika - sprawy obywatelskie - z-ca kierownika usc,
          b) stanowisko ds. ewidencji ludności i obsługi informatycznej i z-ca kierownika usc,”,
a)     w pkt 4 po lit. f dodaje się lit. g w brzmieniu:
    „g) stanowisko ds. funduszy zewnętrznych,”,
3)     w § 17 uchyla się pkt 3 i pkt 6,
4)     w § 20 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Referatem Spraw Obywatelskich i Urzędem Stanu Cywilnego,”,
5)     w § 21 w ust. 1 uchyla się pkt 2,
6)     w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Budżetu i Finansów.”,
7)     w § 25:
 ust. 1 zdanie: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich., otrzymuje brzmienie: „Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.”,
w ust. 2 zdanie: Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności, otrzymuje brzmienie: „Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:”,
8)     w § 26 w ust. 2:
a)     w pkt 5 lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem,
b)     po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) w zakresie windykacji należności podatkowych i wszelkich opłat:
a)     egzekucja z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
b)    egzekucja z podatku od środków transportowych,
c)     egzekucja z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)    egzekucja z opłaty z tytułu najmu lokali znajdujących się na terenie Gminy,
e)     egzekucja z opłaty za wieczyste użytkowanie,
f)      egzekucja z pozostałych opłat wynikających z decyzji administracyjnych.”
9)     w § 27 w ust. 2 po  pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) w zakresie funduszy zewnętrznych:
a)     inicjowanie działań, z zakresu współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi i innymi, umożliwiających pozyskanie środków krajowych i zagranicznych dla Gminy,
b)    monitorowanie wdrażania programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych,
c)     wskazywanie inwestycji, zadań i programów, które mają szansę na dofinansowanie w formie dotacji, kredytu lub pożyczki na warunkach preferencyjnych,
d)    przygotowywanie, opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie przy współudziale innych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
e)     kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych,
f)      współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi, firmami, komitetami społecznymi itp. w zakresie pozyskiwania funduszy na cele społeczne, gospodarcze, kulturalne, oświatowe, sportowe i inne.”,
10)  w § 29 uchyla się ust. 3 i 6,
11)  załączniki Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
   § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Załącznik Nr 1 (137kB) word
Załącznik Nr 2 (97kB) word


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 listopada 2019, 14:07:41)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (8 listopada 2019, 07:38:52)
Zmieniono: zmiana zał.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 148