Zarządzenie nr 59/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 26 września 2019w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 59/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 26 września 2019


w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, w drodze bezprzetargowej, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie  art. 35 ust. 1, ust. 1b i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.[1]), oraz uchwały Nr IX/94/19 Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali gminnych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie, zarządzam, co następuje:
   

    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych   stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, przeznaczonych  do najmu, w drodze bezprzetargowej, wymienionych w wykazie do zarządzenia.
 
    § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2 oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. Załącznik (33kB) word


[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 i z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (9 października 2019, 08:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256